အမ်ားနဲကမတူ တစ္ေကာင္ထီးတည္း နားေနသည့္ ဇင္ေယာ္ဌက္ေလးေတြကိုၾကည့္ၿပီး ေအာက္ပါ အေတြးေလးမ်ားျဖစ္မိပါသည္….

– ေရျပင္ေပၚတြင္ ေပါေလာေပၚေနသည့္ တူညီေသာအရာ၀တၳဳတခုအေပၚတြင္ ဌက္ေလးေတြ အတူတကြ နားခိုေနထိုင္ႏိုင္ၾကေသးတာဘဲ…
တိရိစာၦန္ေတြထက္အသိတရား ရိွသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူးသားေတြဟာ တခုတည္းေသာ ဒီကမၻာေျမေပၚမွာ အတူတကြ မေနႏိုင္ဘူးလား?….

– အမ်ားစုေသာဌက္ေလးေတြဟာ အနည္းစုတေကာင္းတည္းေသာဌက္ကေလးအေပၚမွာ အႏိုင္မက်င့္သလို တူညီေသာ အရာ၀တၱဳတခုေပၚကေန ငါတို႕နဲ႕ မတူ ငါ႕ရန္သူဆိုၿပီး ရန္မမူသလို တူညီေသာ အရာ၀တၱဳေပၚ မတြန္းခ်ပါဘူး….ကၽြန္ေတာ္တို႕လူသားေတြလည္း ဒီမတူညီေသာအျမင္ေတြ အေပၚ အတူတကြမေနႏိုင္ဘူးလား?…

– အမ်ားစုေသာဌက္ေလးေတြဟာ အေနာက္ဘက္ကို ေခါင္းမူေတာ့ အေနာက္ဘက္ကျမင္ကြင္း အလွကိုသူတို႕ေတြျမင္သလို တေကာင္းတည္း ေျမာက္ဘက္ ကိုလွည့္ေနသည့္ ဌက္ေလးဟာလည္း ေျမာက္ဘက္က ျမင္ကြင္းအလွကို သူျမင္မွာဘဲ မဟုတ္လား?
ကၽြန္ေတာ္တို႕လူသားေတြလည္း အျမင္မတူသည့္ အနည္းစုလူသားေတြအေပၚကို လက္တဲြေခၚၿပီး အျမင္ဖလွယ္လိုက္ရင္ မေကာင္းဘူးလား?…

– ဌက္ကေလးေတြဟာ အေမွ်ာ္အေၾကာက္တရား ကင္းမဲ႕စြာနဲ႕ အေပၚေကာင္းကင္းကိုလည္း ေမာ္မၾကည့္ သလို ေအာက္ကိုလည္း မငုတ္ၾကည့္ၾကပါ
ကၽႊန္ေတာ္တို႕ လူသားေတြလည္း လက္ေတြ႕ တကယ္မျမင္ရသည့္ ေကာင္းကင္နဲ႕ ေျမႀကီးထဲက အရာေတြကို အေမွ်ာ္အေၾကာက္တရား စိတၱဇတရား ကင္းမဲ႕စြာနဲ႕ ရွင္သန္လို႕ မရႏိုင္ဘူးလား?….segal

Ko out of...

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..