16

အားလုံးေပ်ာ္တဲ႔သၾကၤန္………………..2012

-
21

“ေရၾကည္တစ္ေပါက္”

-
16

လင္းေ၀ေနာက္ကလုိက္ျခင္း(ေကာငး္မူ႔ေတာ္)

-
15

“ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္မွေရာက္လာတဲ႔ေန႔႔ နံနက္ခင္းရဲ႕ ေတာင္သမန္ကအလွ”

-
28

“ျမင္ရခဲတဲ႔မန္းေလးေတာင္ကျခေသၤ႔႔့”

-